Snabbturstrafiken är snabb linjetrafik. Snabbturerna tillgodoser i första hand behovet av snabba förbindelser för längre resor och konkurrerar främst med personbilstrafiken. För att säkerställa att snabbturerna verkligen är snabba har hållplatsernas antal begränsats. NTM-centralerna beslutar om nya hållplatser, men sådana beviljas endast efter noggrant övervägande. I huvudsak finns hållplatserna i kommuncentren eller i tätorter med en större folkmängd. Dessutom finns det snabbturshållplatser vid hamnarnas, järnvägsstationernas och busstrafikens viktigaste förbindelse- och bytespunkter.

För snabbturer kan ett särskilt snabbturstillägg uppbäras, som är en tilläggsavgift jämfört med avgifterna för de reguljära turerna. Hur stort snabbturstillägget är varierar från område till område. Avgifterna för reguljära turer och snabbturer bestäms enligt resans längd.

Bussbolagen ansvarar för snabbturernas rutter, tidtabeller och möjliga snabbturstillägg.